Aaj Shraboner Batash Buke Lyrics By Rupankar Bagchi


Aaj Shraboner Batash Buke Lyrics :

Singer - Rupankar Bagchi


Aaj Shraboner Batas Buke
e kon shure gay..
Aaj borosha namlo sara
akash amar paay.. [x2]
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Aaj sudhu megh sajai meghe
Aaj sudhu megh buke
Aaj sudhu bish dhalbe akash
Bish meshanor sukhe [x2]
Dao dhele dao je prem amar
Hridoy jwole jay..
Aaj borosha namlo shara
akash amar paay..
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪
Digonto-leen mather opor
Thakchi ami shuye
Ei kopaler somoshto taap
Borsha debe dhuye [x2]
Er beshi ki pawar thake
Er beshi ke chay..
Aaj borosha namlo sara
akash amar paay..

Aaj Shrabaner Batash Buke
e kon shure gay..
Aaj borosha namlo sara
akash amar paay..
Add your comment