Cheletir Naam Megh Lyrics - Srikanto Acharya


Cheletir Naam Megh Lyrics :

Album - Swapno Dekhao Tumi 
Singer - Srikanto Acharya
Music Label - Sagarika


Cheletir Naam Megh
Uruk uruk dana te roddur
Meyetir nam brishti
Jhiri jhiri haasite bhorpur [x2]

Se chele dake megho mollare
se meye haase, boshonto bahare [x2]
Sara dey tar kotthok napur
Sara dey tar kotthok napur
Cheletir Naam Megh
Uruk uruk dana te roddur
Meyetir nam brishti
Jhiri jhiri haasite bhorpur

Se chele dake madoler-swore
Se meye haase, Brishti setare [x2]
Jhaja dey tar kakoner shur [x2]
Cheletir Naam Megh....


Add your comment