Pathure Nodir Jole Song LyricsBangla Band MILES 


Pathure Nodir Jole Song Lyrics In English▼

Pathure nodir jole pharai meye name
Veja taar tonu mon dhora dey na
Ki swapan enkey dilo bola jay na..

Pathure nodir jole pharai meye name
Veja taar tonu mon dhora dey na
Ki swapan enkey dilo bola jay na..

Sahanu chokher majhe sobuj bonani kaape
Chaya fele nil jolo cholona
Aadhi dheu-er dola diye jay aanmona
Theke theke sudhu jontrona


Pathure nodr jole pharai meye name
Veja taar tonu mon dhora dey na
Ki swapan enkey dilo bola jay na..

Pathure nodr jole pharai meye name
Veja taar tonu mon dhora dey na
Ki swapan enkey dilo bola jay na..
**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**
**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**
Batash akul dole joler chondo niye
Pahari meye se to cheye dekhe na
Pakhi dake achena boye jay vabona
Sajan  bujhi tar fire elo na

Batash akul dole joler chondo niye 
Pahari meye se to cheye dekhe na
Pakhi dake achena boye jay vabona
Sajan  bujhi tar fire elo na

Pathure nodir jole pharai meye name
Veja taar tonu mon dhora dey na
Ki swapan enkey dilo bola jay na


Pathure nodir jole pharai meye name
Veja taar tonu mon dhora dey na
Ki swapan enkey dilo bola jay na

Pathure nodir jole pharai meye name
Veja taar tonu mon dhora dey na
Ki swapan enkey dilo bola jay na

Pathure nodir jole pharai meye name
Veja taar tonu mon dhora dey na
Ki swapan enkey dilo bola jay na

Pathure nodir jole pharai meye name
Veja taar tonu mon dhora dey na
Ki swapan enkey dilo bola jay na

Add your comment