Tui Jokhon Chokher Tara Tui Serial Song


Chokher Tara Tui Star Jalsha Serial Theme Song
Starts - 24th March 2014
Monday to Saturday 7:30 pmTui Jokhon Chokher Tara Tui Serial Song Lyrics:

Tui jokhon - alote vije adore daak pathas
Tui jokhon..swapna mekhe nil khame mon pathas
se dak shune ghum vange ferari mon tor tane..
vijhche eka..eka ghor shrabon..
ghor plabon.... ho mon jokhon
swapna mekhe nil khame dak pathay


tor isharay poth antohin
choriye rakhe obad raatri din
rupkotha chupkotha toke chute chai..
swapno chowa... lukiye rakha jhinuk millo aaj
gopon dekha alor mukto sanch
maya maya alo chaya dake isharai...
swapno chowa...
Tui jokhon - alote vije adore daak pathas
Tui jokhon..swapna mekhe nil khame mon pathas
se dak shune ghum vange ferari mon tor tane..
vijhche eka..eka ghor shrabon..
ghor plabon.... ho mon jokhon
swapna mekhe nil khame dak pathay

Add your comment