Keno Aaj Kal Song Lyrics


Keno Aaj Kal - Josh bengali Movie Song Lyrics:

Achena........ Sohore..
nichhi uran.. keno aaj kal..
nichhi uran.. keno aaj kal..
khuchro chowa te
ichhe dhowate, rakhchi kore aral
tor nanan kotha, ar nirobota
amar sondhey sokal...
hoy mataal keno aaj kal..
hoy.. mataal keno aaj kal..

**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**
**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**

taray taray chorcha khub ekhon
dhora dibo dolchut mon kemon..
seshe, jodi biyoge baje sur
vese,tobu jaboi bohudur .....
tor hate..aakhore..talmaatal
keno aaj kal...
keno aaj kal...

**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**
**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**

akash chowa brishtir boro teej
brishtir basmone ..srabone ki sorote
pelam.. khuje.. nokhsi kanthar maath
pelam..seshe..kobita hotath
sobuje.......raghore
mon besamal...
keno aaj kal...
keno aaj kal...
keno aaj kal...
...............................
.

Add your comment